Redegjørelse for Åpenhetsloven for Sveinsvoll Holding AS

Sveinsvoll Holding AS er omfattet av åpenhetsloven, og har påbegynt arbeid med aktsomhetsvurderinger i tråd med lovens krav. Det er gjort vedtak i styret om at virksomheten skal overholde sine plikter slik de er definert i Åpenhetsloven, samt at retningslinjer for ansvar innen menneskerettigheter og arbeidsforhold blir gjort gjeldende.  

Nedenfor følger Sveinsvoll Holding AS sin redegjørelse for aktsomhetvurderingen.

Sveinsvoll Holding AS’ organisering og driftsområde 

Sveinsvoll Holding AS er et datterselskap av Attraktiv Invest AS. Sveinsvoll Holding AS eier datterselskaper med aktivitet knyttet til bilvirksomhet.   

Denne redegjørelsen omfatter aktsomhetsvurderinger som er gjennomført for Sveinsvoll Holding AS.  

Driftsområdet for Sveinsvoll Holding AS er investering i aksjer og andre verdipapirer samt utleie av fast eiendom. Selskapet har sitt primærmarked i Rogaland mens selskapet også driver utleie av fast eiendom fra Spania. Selskapet har ingen ansatte. Omsetningen i 2022 var ca. 600 000.  

Aktsomhetsvurderinger i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser 

Sveinsvoll Holding AS har som mål å jobbe for en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og jobber fremover for å håndtere dette på best mulig måte.  

Sveinsvoll Holding AS har et svært begrenset antall leverandører, og har foretatt en overordnet gjennomgang av disse. Det er per i dag ikke avdekket negative konsekvenser i selskapets leverandørkjede gjennom den foreløpige aktsomhetsvurderingen som er gjort. Dersom selskapets virksomhet eller omfang endrer seg fremover, vil selskapet vurdere om det er nødvendig med ytterligere systematisering, kartlegging og klassifisering av leverandørene.  

Trond Sveinsvold
Styreleder/daglig leder 

Kontakt oss

Vi er ikke langt unna, send oss en melding så tar vi kontakt!